English Farsi
Certified Farsi Translation Services Vancouver

خدمات ترجمه


به طور کلی، خدمات ترجمه ما به دو قسمت ترجمه اسناد و مدارک و ترجمه شفاهی تقسیم می شود.

1) ترجمه اسناد و مدارک:

کلیه اسناد و مدارک اداری، مالی، تجاری، پزشکی و حقوقی از فارسی به انگلیسی و یا از انگلیسی به فارسی. این اسناد موارد بسیار متنوعی را شامل می شود که مهمترین آنها به قرار زیر است:

2) ترجمه شفاهی:

ترجمه شفاهی به صورت همزمان و یا به صورت متناوب شامل موارد زیر است:


Copyright ©
All rights reserved.